Obchodní podmíky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Eurospro, s. r. o. – velkoobchodní prodej:


 
1. OBECNÉ
1.1.
Prodej zboží společnosti Eurospro, s. r. o. (Prodávající) obchodním partnerům (Zákazník) se řídí těmito Obchodními podmínkami. V případě rozporu vzniklého mezi ustanoveními Obchodních podmínek a smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Zákazníkem mají přednost ustanovení definovaná ve smlouvě.
1.2.
Zboží prodávané Prodávajícím je určeno pro Zákazníky (maloobchodní prodej). Jsou-li předmětem prodeje tabákové výrobky   (cigarety, doutníky, apod.), bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety, kuřácké pomůcky a loterijní produkty, je tento prodej  vyloučen osobám mladším 18  let ve smyslu platné legislativy ČR.
Jsou-li předmětem prodeje jízdenky pro použití v městské hromadné dopravě (dále jen „Jízdenky MHD“) je Zákazník povinen prodávat Jízdenky MHD svým zákazníkům pouze a výhradně za ceny na nich uvedené (cena jízdenky MHD v sobě zahrnuje DPH).
1.3.
Prodej zboží (velkoobchodní i maloobchodní) se řídí platnou legislativou ČR.
 
2. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA
2.1.
Prodávající zajišťuje velkoobchodní prodej zboží pouze zaregistrovanému Zákazníkovi, který podniká a obchoduje v souladu s právními předpisy ČR. Zákazník musí pro registraci předložit platný originál Výpisu z živnostenského rejstříku (VŽR) nebo Výpisu z obchodního rejstříku (VOR). Z předloženého VŽR nebo VOR musí plynout Zákazníkovo oprávnění nakupovat zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Současně doloží i Osvědčení o registraci k DPH nebo Rozhodnutí o registraci k DPH, k níž byl správcem daně registrován (DIČ dle daňového řádu). Zákazník musí dále s účinností od 20. května 2019 pro registraci předložit potvrzení o své registraci v systému Track&Trace a dále svůj identifikační kód hospodářského subjektu a seznam všech identifikačních kódů zařízení (prodejních míst), které mu byly přiděleny v rámci registrace v Track&Trace systému, spolu s uvedením přesného označení zařízení (prodejních míst), které se k jednotlivým jemu přiděleným identifikačním kódům vztahují a s potvrzením, že tyto identifikační kódy jsou správné a platné a byly jím získány řádnou registrací v systému Track&Trace..
2.2.
V případě, že Zákazník z jakéhokoli důvodu ukončí nebo dočasně pozastaví své podnikání, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit (poštou, emailem, faxem) centrále, či kterékoli velkoobchodní pobočce Prodávajícího, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti ukončení / pozastavení podnikání. Stane-li se Zákazník plátcem DPH v průběhu podnikání, je rovněž povinen toto oznámit nejpozději do 10 kalendářních dnů centrále či kterékoli velkoobchodní pobočce Prodávajícího a doložit Osvědčení o registraci k DPH nebo Rozhodnutí o registraci k DPH.
Zákazník je rovněž povinen oznámit (poštou, emailem, faxem) jakékoliv změny týkající se DIČ a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne změny.
Zákazník je dále povinen oznámit (poštou, emailem, faxem) jakékoliv změny týkající se jeho registrace v systému Track&Trace a jemu v rámci této registrace přiděleného identifikačního kódu hospodářského subjektu a identifikačních kódů zařízení, a to nejpozději první pracovní den následující po takové změně.


2.4.
Zákazník odpovídá za skutečnost, že předložil Prodávajícímu pravdivá data umožňující nákup zboží od Prodávajícího za jiné ceny než za ceny pro konečného spotřebitele.
2.5.
Zákazník uzavřením kupní smlouvy souhlasí s poskytováním informací o nákupech Zákazníka od Prodávajícího (druh, množství a místo dodání zboží) a o Zákazníkovi samotném (identifikace Zákazníka) dodavatelům  Prodávajícího k jejich internímu přehledovému užití.
 
3. OBJEDNÁVÁNÍ A PRODEJ ZBOŽÍ, DODACÍ PODMÍNKY
3.1.
Zboží lze nakupovat na velkoobchodní pobočce Prodávajícího, jež je označena na www.eurospro.cz. Objednávat zboží je možné prostřednictvím emailové pošty, faxu či telefonních kontaktů či přímou návštěvou velkoobchodu Prodávajícího.
3.2.
Obvyklý termín pro dodávku objednaného zboží je následující pracovní den po dnu podání objednávky. V případech, kdy je to technicky možné, může být doba dodání zboží zkrácena a zboží může být dodáno ještě v den podání objednávky. O datu dodání zboží je Zákazník Prodávajícím vždy včas a dopředu informován.
3.3.
Velkoobchodní prodej zboží je realizován buď přímo ve velkoobchodu Prodávajícího, nebo prostřednictvím rozvozových vozů Prodávajícího.
3.4.
U objednávek zboží, které jsou dodávány Zákazníkovi prostřednictvím přepravy Prodávajícího na místo určené Zákazníkem, je pro dopravné hrazené Prodávajícím stanoven minimální limit hodnoty zboží v rámci jednotlivé objednávky Zákazníka na 8 000,- Kč bez DPH. V případě že není tento minimální limit hodnoty zboží v objednávce Zákazníka dosažen, je Zákazníkovi účtováno Prodávajícím dopravné za dodání tohoto zboží, prostřednictvím artiklu „Rozvozová služba“ v hodnotě 75,- Kč bez DPH.
 
4. PLATBA ZA ZBOŽÍ
4.1.
Pokud není dohodnuto jinak, úhrada za zboží musí být Prodávajícímu uhrazena před nebo při předání zboží na základě příslušných dokladů vystavených v souladu s dodáním a termínem úhrady, který je vždy nejpozději v den dodání. Částečné úhrady přitom nejsou akceptovány.
4.2.
Preferovaná forma platby u splatnostních plateb je hotovostní platba, kterou přijme zaměstnanec společnosti. Maximální výše plateb od jednoho Zákazníka (jedno IČ) v jednom kalendářním dni v částce 250 000,- Kč.

4.3

V případě bezhotovostních plateb se platba uskuteční převodem na určený bankovní účet Prodávajícího.


5. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE
5.1.
Není-li určeno jinak, vlastnictví zboží a riziko škody na něm způsobené přechází na Zákazníka okamžikem převzetí zboží Zákazníkem nebo jím pověřenou osobou.
5.2.
Zákazník může u Prodávajícího uplatnit reklamaci na poškozené zboží, a to bezodkladně telefonickou formou. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží
a postup reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
5.3.
V případě uznané reklamace má Zákazník právo na dodání nového zboží,
v případě jeho nedostatku pak právo na odstoupení od smlouvy v příslušném rozsahu a na odpovídající finanční kompenzaci formou opravného daňového dokladu (dobropisu).
 
6. POVINNOSTI NA ÚSEKU BOJE PROTI NEZÁKONNÉMU OBCHODU S TABÁKOVÝMI VÝROBKY
6.1.
Zákazník má povinnost poskytnout Prodávajícímu veškeré informace a údaje, které bude Prodávající požadovat za účelem plnění povinností Prodávajícího v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky a dále poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost v této problematice.
6.2.
Zákazník umožní setkání se zástupcem Prodávajícího a návštěvu místa podnikání Zákazníka Prodávajícím, za účelem plnění povinností Prodávajícího, v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky.
6.3.
Zákazník je povinen při distribuci, prodeji či skladování tabákových výrobků dodržovat platné právní předpisy, a to včetně práva Evropské unie (s účinností od 20.5.2019 včetně SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/40/EU) a případně plně spolupracovat s orgány Evropské unie či jejího členského státu při potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky.
6.4.
Zákazník nesmí upravovat obaly tabákových výrobků, ani upravovat, pozměňovat, znehodnocovat či odstraňovat jakékoliv značení umístěné výrobcem
na tabákových výrobcích.
6.5.
Prodávající dodržuje při akceptaci plateb postupy zaměřené proti praní špinavých peněz. Zákazník bude platit Prodávajícímu ve stejné měně a ve stejné výši, jaká je uvedena na faktuře vystavené Prodávajícím. Všechny platby musí být provedeny Zákazníkem, kterému je fakturováno nebo jeho spřízněnou osobou. Platba za každou fakturu nebo skupinu faktur musí být provedena jednotlivě. Prodávající může v konkrétním případě učinit výjimku z pravidel v tomto odstavci.
6.6.
Prodávající je oprávněn evidovat informace o Zákazníkovi, prodeji a platbách (včetně smluv, faktur či obchodní korespondence), a to za účelem plnění povinností Prodávajícího v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky.
6.7.
Prodávající je oprávněn zavést informační systém o Zákazníkovi a o zboží
z pokynu výrobce tabákových výrobků, pokud k tomu bude Prodávající v daném případě povinen v rámci svých závazků v rámci boje proti nezákonnému obchodu
s tabákovými výrobky. Evidenci informací a případné nakládání s nimi bude Prodávající provádět pouze v souladu s právními předpisy, a to včetně práva Evropské unie.
6.8.
Prodávající uzavírá obchody se Zákazníky, u kterých má za prokázané, že budou respektovat cíle a dodržovat postupy v rámci boje proti nezákonnému obchodu
s tabákovými výrobky.

6.9.
Prodávající je oprávněn provádět kontrolu u Zákazníka nebo u osob, které se mají stát Zákazníkem (Due Diligence), a to v rozsahu potřebném k plnění povinností, ke kterým se Prodávající zavázal v rámci boje proti nezákonnému obchodu
s tabákovými výrobky.
6.10.
Prodávající ukončí obchodní vztahy se Zákazníkem z pokynu výrobce tabákových výrobků, pokud k tomu bude Prodávající v daném případě povinen v rámci svých závazků v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky.

6.11.
Prodávající je oprávněn požádat svého Zákazníka, aby zavedl postupy „Poznej svého Zákazníka“ („Know your customer“), vyplývající ze smluv uzavíraných mezi výrobci cigaret, Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy, vůči svým velkoobchodním partnerům, pokud takové mají.
7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


8. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

8.1.
Obchodní podmínky Eurospro, s. r. o. – velkoobchodní prodej, jsou platné trvale, počínaje dnem 1. ledna 2020.